صفحه اصلی

دکتر شهرام شهابی (MD, PhD)
دانشیار ایمونولوژی
دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
ارومیه - ایران

پست الکترونیک:  s_shahabi at umsu.ac.ir      ;   shahabirabori at yahoo.com
                       

رزومه   (سوابق تحقیقاتی، آموزشی و اجرایی)